Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Πτυχίων

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στο να γίνει δεκτό από ένα κράτος μέλος, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ένα πτυχίο που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, ως ισοδύναμο εκείνου που εκδίδει το πρώτο κράτος μέλος, με στόχο να επιτρέψει στον κάτοχό του να συνεχίσει το σύνολο ή μέρος της κατάρτισής του πέραν των συνόρων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις (το ίδιο ισχύει και για την αναγνώριση μιας περιόδου σπουδών). Μερικές φορές είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί η ακαδημαϊκή αναγνώριση, λόγω της ποικιλίας των προγραμμάτων σπουδών και των πτυχίων. Ως προς αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, αν είστε σπουδαστής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, το ίδρυμα προέλευσης οφείλει να αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών που αυτό προβλέπει και ότι υποκαθιστά μια συγκρίσιμη περίοδο στο ίδρυμα προέλευσης, έστω και αν το περιεχόμενο του προγράμματος διαφέρει. Η αναγνώριση περιλαμβάνει τις εξετάσεις ή άλλες μορφές αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο του ERASMUS πολλά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν ένα ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης και μεταφοράς μονάδων διδασκαλίας ("ECTS: European Credit Transfer System"): το σύστημα αυτό στοχεύει στο να διευκολύνει τη διαδικασία της ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χάρη στη διαφάνεια των προγραμμάτων σπουδών και στη χρησιμοποίηση των "σημειώσεων".

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Εθνικά Κέντρα Πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση (ENIC / NARIC). Αυτά τα Εθνικά Κέντρα υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος και σχηματίζουν ένα δίκτυο που εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία και την καλύτερη δυνατή ανταλλαγή πληροφοριών προς το συμφέρον του μετακινούμενου σπουδαστή. Τα εν λόγω κέντρα έχουν ως σκοπό την παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε θέματα αναγνώρισης πτυχίων και περιόδων σπουδών σε άλλα κράτη.

ENIC: European Network of Information Centres in the European Region
NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the European Union
Link: http://www.enic-naric.net

Για ζητήματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρισης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Link: http://www.doatap.gr


Επαγγελματική Αναγνώριση Πτυχίων

Η επαγγελματική αναγνώριση συνίσταται στην αναγνώριση ενός πτυχίου που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος με στόχο να επιτρέψει στον κάτοχό του να ασκεί το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον προβλέπεται κανονιστική ρύθμιση για το επάγγελμα αυτό.

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Στο πλαίσιο των κανόνων της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται επί της εθνικής επικράτειας. Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενσωματώνει τις Oδηγίες:

 1. 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»,
 2. 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» και
 3. 2013/25/ΕΕ «Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας», κατά το μέρος που οι δύο τελευταίες οδηγίες τροποποιούν την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25209/1-12-2011 (ΦΕΚ 2926 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 117821/ΙΑ/27-8-2013 (ΦΕΚ 2192 Β΄) όμοια:
«Η διοικητική διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας λαμβάνει χώρα με την υποβολή της απαιτούμενης αίτησης και των δικαιολογητικών είτε σε έντυπη είτε, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του π.δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ 125 Α')...»

«Σε περίπτωση υποβολής της απαιτούμενης αίτησης και των δικαιολογητικών με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του π.δ. 150/2001, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και σε έντυπη μορφή, εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο λόγω δικαιολογημένων αμφιβολιών.»

Σχετική ιστοσελίδα: http://www.eu-go.gr/sdportal


Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης


Το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α΄) παρέχει επίσης τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τους οποίους κατέχουν πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση να πρόκειται για:

 1. τίτλους:
  - τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,
  - μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και
  - τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών,
 2. μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, κατόπιν σπουδών σε κολλέγια της ημεδαπής τα προγράμματα σπουδών των οποίων έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, σύμφωνα με τις με αριθμό 151668/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) και 94538/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ 1785 Β΄) Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Σχετική Νομοθεσία


Σχετικές Πληροφορίες


Α. Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ)
i. Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
ii. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
iii. Οδηγός Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Β. Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης
i. Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας
ii. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας


Βεβαιώσεις υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ


Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 εδ. γ΄ του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει, το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων εκδίδει κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση στην οποία επισυνάπτουν τα κάτωθι:

 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους,
 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ελληνικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (μόνο για τα επαγγέλματα αυτά για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία),
 • Παράβολο υπέρ του Δημοσίου πενήντα (50) Ευρώ.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα κάτωθι επαγγέλματα:

 1. Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Μαίες, Οδοντίατροι, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν εκδώσει την ελληνική άδεια άσκησης επαγγέλματος και
 2. Αρχιτέκτονες, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τμήμα Δ΄ - Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

e-mail: srpq[at]minedu.gov.gr

fax: (+30) 210 344 3158

 

logo-espa

mobile έκδοση