Ο φοιτητής  για να έχει δικαίωμα να εκπονήσει την πρακτική του άσκηση πρέπει να:

  • βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του εβδόμου,
  • έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,
  • έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας

ή να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο περίγραμμα της πρακτικής άσκησης του κάθε Τμήματος.

Για τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ισχύουν τα παρακάτω:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο Σπουδών, να έχουν επιτυχώς βαθμολογηθεί σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και να έχουν συμπληρώσει 180 διδακτικές μονάδες.

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο Σπουδών, να έχουν επιτυχώς βαθμολογηθεί σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και να έχουν συμπληρώσει 180 διδακτικές μονάδες.

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών, να μην οφείλουν περισσότερα από το 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 156 διδακτικές μονάδες και να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 189 διδακτικές μονάδες και να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο ή να έχουν συμπληρώσει 179 διδακτικές μονάδες και να βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και επάνω.

Τμήμα ΠΜ&ΜΤΓ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ: Οι φοιτητές του Τμήματος για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και άνω και εφόσον έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία έντεκα (11) από τα δέκα τρία (13) μαθήματα ειδικότητας (Θ+Ε) και τριάντα (30) από τα τριάντα εννέα (39) συνολικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. Για την συμπλήρωση των έντεκα (11) μαθημάτων ειδικότητας, ο φοιτητής μπορεί να συνυπολογίσει μάθημα Επιλογής Γ ή Δ εάν έχει περασμένο μέρος αυτού (θεωρία ή εργαστήριο), κατόπιν αίτησής του στο Συμβούλιο του Τμήματος και έγκρισης από αυτό.

Τμήμα ΠΜ&ΜΤΓ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ: Οι φοιτητές που έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν πρακτική άσκηση πρέπει να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών, να έχουν επιτυχώς βαθμολογηθεί σε όλα τα μαθήματα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, όπου υφίσταται), που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών. Δικαιούνται να μην έχουν περάσει πέντε (5), από τα οποία όμως κανένα δεν πρέπει να είναι μάθημα ειδικότητας και να έχουν συμπληρώσει 180 διδακτικές μονάδες.

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Ε.Α.Δ.Σ.Α.):  Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών και να έχουν περάσει τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα εννέα (39) μαθήματα του προγράμματος σπουδών (να μην οφείλουν περισσότερα από το 8 μαθήματα).

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης:
 Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών, να μην οφείλουν περισσότερα από το 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.


Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε ο σπουδαστής:

  • Στο έντυπο "Αίτηση Πρακτικής Άσκησης" επισυνάπτει  γραπτά τους λόγους για τους οποίους ζητά να εγκριθεί κατ' εξαίρεση η αίτηση του και
  • προσκομίζει οποιαδήποτε έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών) τα οποία πιστοποιούν τους λόγους αυτούς.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος επιφυλάσσεται στην παραπάνω περίπτωση να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του.


logo-espa

mobile έκδοση