Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, τις τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τους. Σκοπός είναι να διευκολύνονται οι σπουδαστές στη διαδικασία εκπόνησης της πρακτικής άσκησης, η οποία είναι απαραίτητη για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Δικαιούχοι  και Ωφελούμενοι

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, οι τράπεζες και Φορείς που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα θα απευθύνονται στις υπηρεσίες (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και υποβάλλονται μέχρι έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι (εργοδότες) στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ προκειμένου να επιχορηγηθούν είναι τα εξής:

 1. Η πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών του ΤΕΙ, όπου αναφέρεται ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση του πτυχίου του.

 2. Η Eιδική Σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΤΕΙ - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ) την οποία χορηγεί το ΤΕΙ.

 3. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (υποβάλλεται εις διπλούν) η οποία χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των δικαιούχων (επιχειρήσεων κλπ) και του σπουδαστή (μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης). Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.oaed.gr, Ενεργητικές Πολιτικές, Προγράμματα Απασχόλησης, Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), Σχετικά Αρχεία Προγράμματος.

 4. Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του σπουδαστή με οριστικοποιημένες εγγραφές ή Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του εξαμήνου της πρακτικής με αποδεικτικό κατάθεσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πληρωμές αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12 ασφαλιστική κλάση για 1% και με πακέτο κάλυψης ΙΚΑ 210.

 5. Οι ΕΠΕ, ΙΚΕ & Α.Ε χρειάζεται να προσκομίζουν πρόσφατη φωτοτυπία του ΦΕΚ που αφορά στην εκπροσώπήση και τη διάρκειά τους. Οι Ο.Ε. χρειάζεται να προσκομίζουν φωτοτυπία του καταστατικού τους. Επίσης οι Α.Ε. απαιτείται να προσκομίζουν και φωτοτυπία του καταστατικού τους και απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.

 6. Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης προκειμένου να πιστώσει ο ΟΑΕΔ το ποσό της επιχορήγησης.

 7. Αθεώρητο Τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 6 Ν. 4093/2012), Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη ποσού άνω του 1500 Ευρώ και Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη ποσού άνω των 3.000 Ευρώ.


Ποσό επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Επισημαίνεται ότι από 14.2.2012 το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται (i) στο ποσό των 26,18 ευρώ  για  άτομα άνω των 25 ετών  π.χ 26,18Χ80%=20,94Χ25= 523,5 ευρώ και (ii) στο ποσό των 22,82 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών π.χ. 22,82Χ80%=18,26 Χ25= 456,5 ευρώ.


Εξαιρέσεις επιχορήγησης

 1. Ο ΟΑΕΔ δεν επιχορηγεί επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, Τράπεζες και Φορείς, Οργανισμούς οι οποίοι έχουν δεχθεί ασκούμενους που επιχορηγούνται από οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Εθνικό.

 2. Ο ΟΑΕΔ δεν επιχορηγεί επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα κλπ, για ασκούμενους οι όποιοι έχουν απασχοληθεί σε αυτές κατά το παρελθόν.

 3. Δεν επιχορηγεί Φορείς και Οργανισμούς που εντάσσονται στο Δημόσιο Τομέα. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές που ασκούνται πρακτικά σε Υπηρεσίες του Δημοσίου αμείβονται με το ποσό των 176,08 Ευρώ από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα.


Νομοθετικό πλαίσιο

 1. Ν. 1351/83.
 2. Η 30317/14.2.86 ΚΥΑ Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 116Β/19.2.86), η Απόφαση 31324/5.6.86  (ΦΕΚ 431Β/30.6.86).
 3. Η Ε5/1797/20.3.86 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 183/τ.β’/14.4.86)
 4. Η Απόφαση με αριθμ. Ε5/4825/16.6.86 (ΦΕΚ 53τ.β’/16.7.86) ΚΥΑ
 5. Τα Π.Δ. 483/84 και 174/85
 6. Η με αριθ. πρωτ. 94200/1986 σχετική εγκύκλιος της Δ/νσης Απασχόλησης.


Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ

 

logo-espa

mobile έκδοση