Αποζημίωση Φοιτητών

Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Από 14/2/2012 το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται:

  • στο ποσό των 26,18 ευρώ  για  άτομα άνω των 25 ετών, δηλαδή 26,18Χ80% = 20,94Χ25 = 523,50 € μηνιαίως και
  • στο ποσό των 22,82 ευρώ για άτομα κάτω των 25 ετών, δηλαδή 22,82Χ80% = 18,26X25 = 456,50 € μηνιαίως.

Στο Δημόσιο Τομέα οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές Αποφάσεις και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08 €. Ειδικά για τους σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440,00 €. Με τον όρο Δημόσιος Τομέας, θεωρείται όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών δεν υπόκειται σε κρατήσεις, τόσο στον Ιδιωτικό Τομέα όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Επίσης οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεν δικαιούνται επιδόματα εορτών και κανονικής αδείας. Οι ασκούμενοι σπουδαστές απασχολούνται στο φορέα απασχόλησης με πλήρες ωράριο υποχρεωτικά και με 25 ημερομίσθια.

Ασφαλιστική Κάλυψη Φοιτητών

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, έναντι επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια απασχόλησης.

Όταν οι φοιτητές δεν καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, άμεσα (φοιτητές) ή έμμεσα (από τους γονείς τους) κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής τους άσκησης, υπάγονται και για τον κλάδο αυτό (παροχών ασθενείας σε είδος - 6,45%) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης του ασκούμενου φοιτητή κατά την ισχύουσα αναλογία, το δε ποσοστό ασφάλισης ανέρχεται συνολικά σε 7,45 % (ασφαλισμένου 2,15%  - εργοδότη 5,30%).

Οι πρακτικά ασκούμενοι φοιτητές απογράφονται σαν ασφαλισμένοι στα μητρώα του ΙΚΑ και εφοδιάζονται με ασφαλιστικά βιβλιάρια, που έχουν στην πρώτη σελίδα την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήματος». Στα βιβλιάρια αυτά επικολλώνται ανάλογα ένσημα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ασθένειας. Οι ημέρες εργασίας που αναφέρονται στα βιβλιάρια δεν ανακεφαλαιώνονται και οι ημέρες ασφάλισης δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία άλλη περίπτωση. Δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, χορηγούνται στους ασφαλισμένους φοιτητές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περί ΙΚΑ σχετικής νομοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές:

  • η δέουσα ιατρική περίθαλψη
  • επίδομα ατυχήματος

Για τη χορήγηση της ιατρικής περίθαλψης και του επιδόματος ασθενείας, λόγω εργατικού ατυχήματος, ο παθών εφοδιάζεται με ειδικό βιβλιάριο «δελτίο περιθάλψεως ατυχήματος». Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των φοιτητών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η πρακτική άσκησή τους. Επιπλέον θα πρέπει οι επιχειρήσεις που θα απασχολούν φοιτητές για πρακτική άσκηση να είναι εφοδιασμένες με τη βεβαίωση του Τμήματος που προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 174/85.


logo-espa

mobile έκδοση