Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13» (ΕΠΕΔΒΜ), αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, για τη δια βίου μάθηση και για την έρευνα.

Στους φοιτητές/τριες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η πρακτική τους άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Σερρών - MIS 299958» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας καταβάλει στον ασκούμενο, ένα μέρος της αμοιβής του, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 2.040,00 € για όλο το 6μήνο της πρακτικής άσκησης (340,00 € / μήνα). Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο ασκούμενο σπουδαστή μηνιαίως τη διαφορά από το αναλογούν ποσό σύμφωνα με τα ισχύοντα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα. Οι ασκούμενοι σπουδαστές στο Δημόσιο Τομέα επιχορηγούνται από την παραπάνω πράξη συμπληρωματικά επί της αμοιβής που τους καταβάλει η εκάστοτε Υπηρεσία στην οποία απασχολούνται.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, έναντι επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια απασχόλησης.


Παράδειγμα:

Στον Ιδιωτικό Τομέα σήμερα, το ύψος της αποζημίωσης για  άτομα άνω των 25 ετών, ανέρχεται στο ποσό των 523,50 € (80% επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας καταβάλει στον ασκούμενο 340,00 € και ο εργοδότης (523,50 - 340,00) 183,50 € μηνιαίως. Ενώ στο Δημόσιο Τομέα, η υπηρεσία, που απασχολείται ο ασκούμενος, καταβάλει σ’ αυτόν  176,08 € και το πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο συμπληρωματικά με 340,00 € μηνιαίως, δηλαδή η μηνιαία αμοιβή του είναι 176,08 + 340,00 = 516,08 € .

Ο ασκούμενος σπουδαστής δεν έχει καμία αξίωση από τον φορέα απασχόλησης αναφορικά με την επιχορήγηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η περίοδος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος πρέπει να είναι από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου ή από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.


Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές για πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (http://atlas.grnet.gr). Η υπηρεσία αυτή διασύνδεει τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα Α.Ε.Ι. και τους φοιτητές. Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης πρακτικής άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στην υπηρεσία ΑΤΛΑΣ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν λάβει από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και να αναζητήσουν τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση που βρεθεί κάποια θέση που τους ενδιαφέρει, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα (όπως προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής, έντυπα αίτησης κλπ) μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

logo-espa

mobile έκδοση