Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, έχουν την δυνατότητα αυτή, μέσω του Προγράμματος LLP (Lifelong Learning Programme) / Erasmus. Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ή να απευθύνονται στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επισκέπτονται παράλληλα την ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Με το LLP / Erasmus οι φοιτητές έχουν δύο δυνατότητες:

 • την κινητικότητα για ΣΠΟΥΔΕΣ
 • την κινητικότητα για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (PLACEMENTS)

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό, είτε σε διδακτορικό επίπεδο για σπουδές, δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά στο Erasmus για πρακτική άσκηση μέσω της δράσης Era-places.

Kριτήρια επιλογής:

Για το Ι.Κ.Υ.:

 • Σπουδαστές εγγεγραμμένοι σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχο του διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus ( Extended EUC).

Για το Ίδρυμα:

 • Έγκριση της αίτησης του σπουδαστή από το Συμβούλιο του Τμήματος.
 • Αναλυτική βαθμολογία (από την οποία να προκύπτει ότι έχει συμπληρώσει τις διδακτικές μονάδες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης).
 • Πτυχίο ξένων γλωσσών.
 • Βεβαίωση Ιδρύματος - επιχείρησης αποδοχής.
 • Και ό,τι άλλο καθορίζει το κάθε Τμήμα.

Επιχείρηση υποδοχής:

 • Επιλέξιμες είναι όλες οι εταιρείες που διεξάγουν οικονομικές δραστηριότητες στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Συμπεριλαμβάνονται τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία και Οργανισμοί.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης:

 • Συνήθως οι τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό είναι για 6 μήνες , όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων.
 • Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό δύναται να είναι  τρίμηνη. Η φιλοσοφία είναι να πραγματοποιεί ο σπουδαστής την πρακτική του άσκηση σε επιχείρηση του εξωτερικού για τρείς μήνες και για τρείς μήνες εντός Ελλάδος για την μεταφορά καλών πρακτικών.
 • Οι επιχειρήσεις υποδοχής επιθυμούν τουλάχιστον εξάμηνες τοποθετήσεις, διότι θεωρούνται πιο αποδοτικές.

Οι τοποθετήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο: Οκτώβριο και Απρίλιο. Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος τον Ιούνιο του εκάστοτε έτους για τοποθετήσεις τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο για τοποθετήσεις τον Απρίλιο.

Μηνιαία αποζημίωση:

 • Μεγαλύτερη απ’ ότι για σπουδές, ήτοι το 70% των ανωτάτων τιμών ανά χώρα προορισμού. Η μηνιαία αποζημίωση αναπροσαρμόζεται κάθε έτος, καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ανάλογη με το κόστος διαβίωσης κάθε χώρας.

Χώρες μετακίνησης:

 • Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον στη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Τουρκία.

Ασφάλιση του φοιτητή:

 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής του φοιτητή στο εξωτερικό. Ο ασφαλιστικός φορέας (ο φοιτητής είναι ασφαλισμένος στον φορέα του ενός από τους δύο γονείς του) θα χορηγήσει στον φοιτητή την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.).
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία (από τον εργοδότη).

Τριμερής Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης:
Η Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης συμπεριλαμβάνει τη «Δέσμευση Ποιότητας ERASMUS» (Ρόλος - Αρμοδιότητες εμπλεκομένων μελών). Υπογράφεται από:

 1. Ίδρυμα Προέλευσης
 2. Ίδρυμα - Επιχείρηση Υποδοχής
 3. Σπουδαστή

Τροποποίησή της είναι δυνατή εντός 1 μηνός από τον άφιξη του σπουδαστή και εγκρίνεται από όλα τα μέρη.

Αναγνώριση της πρακτικής άσκησης:

 • Εάν προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, απονομή μονάδων ECTS και αναγνώριση.
 • Εάν δεν προβλέπεται, τουλάχιστον αναγραφή στο Παράρτημα Διπλώματος.
 • Στο Ίδρυμά μας, η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται από τα Συμβούλια των Τμημάτων.

Οργάνωση - Υλοποίηση του Προγράμματος:
Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης (στο Ι.Κ.Υ.) για την οργάνωση και την υλοποίηση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ή να συμμετέχουν σ’ αυτό, ως εταίροι ομίλου, ώστε υπό τον συντονισμό ενός, να συνεργάζονται με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης της σωστής επιχείρησης υποδοχής για κάθε σπουδαστή ξεχωριστά.

Όμιλος
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένας Όμιλος / Consortium για πρακτική άσκηση υπό τον συντονισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με μέλη το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

Επιχειρήσεις
Δίκτυο 70 Επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ως εταίρος του Ομίλου υπό τον συντονισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει ως υποχρέωση:

 • Τη διάδοση του Προγράμματος.
 • Την ενημέρωση των σπουδαστών.
 • Την καθοδήγηση των σπουδαστών για την συμπλήρωση της αίτησης και όλων των απαραίτητων εντύπων.
 • Την διαβίβαση της αρχικής αίτησης στο Τμήμα για έγκριση της μετακίνησης.
 • Την υπογραφή της Τριμερούς Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης.
 • Την διαβίβαση της αίτησης ERA - PLACES S* του σπουδαστή και όλων των συνοδευτικών εγγράφων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
 • Την στήριξη του σπουδαστή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό σε συνεργασία με τον συντονιστή του Ομίλου.
 • Την στήριξη του σπουδαστή κατά την επιστροφή του, όσον αφορά την αναγνώριση της πρακτικής του άσκησης.

Η τοποθέτηση του σπουδαστή γίνεται από τον Συντονιστή (Τ.Ε.Ι. Αθήνας).

 

logo-espa

mobile έκδοση

Τι είναι το Erasmus;

Το LLP/ERASMUS (Lifelong Learning Programme) είναι ένα φιλόδοξο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους ή την πρακτική τους άσκηση σε αντίστοιχο Ίδρυμα της Ευρώπης με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, στο διδακτικό προσωπικό να διδάξει σε άλλη χώρα και στο λοιπό προσωπικό να συμμετέχει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

σχετικά