Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, ν' απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον προϊστάμενο του Τμήματος.

Ο ασκούμενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω, ενημερώνεται σχετικά το Τμήμα, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου, η επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την Ειδική Σύμβαση Εργασίας και να διακόψει την απασχόλησή του. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, λήγει αυτομάτως. Τότε ο φοιτητής, υποχρεούται να επαναλάβει, το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης και να πραγματοποιήσει εκ νέου πρακτική άσκηση.

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαπιστώσει ο ασκούμενος ότι δεν απασχολείται σε θέματα που αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο, υπό ευρεία έννοια, ή ότι ο φορέας απασχόλησης τον ετεροαπασχολεί, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, τόσο στον υπεύθυνο επόπτη που έχει ορισθεί από την επιχείρηση, όσο και στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό επόπτη που έχει ορισθεί από το Τμήμα. Ο τελευταίος, αφού εξετάσει το ζήτημα, είναι εκείνος που θα αποφασίσει, αν συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την τοποθέτησή του ασκούμενου σε νέα θέση, όπου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του χρόνου των έξι μηνών.

Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των ασκουμένων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας της Σχολής στο Τμήμα του:

  • Το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του.
  • Κάθε άλλο στοιχείο (όπως π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λπ.) που ήθελε τυχόν ζητηθεί από το Τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου κατά την πρακτική άσκηση.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη τους. Σε περίπτωση απόρριψης το συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του προϊστάμενου και κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά.


logo-espa

mobile έκδοση