Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ανακοινώνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος. Ενδέχεται τόσο τα μαθήματα όσο και η ύλη τους να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο.

Από 1 έως 15 Νοεμβρίου όσοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ενδιαφέρονται, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
  • Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Άρθρο 15 του Ν. 3404/2005 pdf-icon
Άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 pdf-icon
Υπουργική Απόφαση Φ.1/192329/Β3/16-12-13 pdf-icon

 

Κατάταξη πτυχιούχων στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

 

Τμήμα Ε.Α.Δ.Σ.Α.

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

 

Τμήμα  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης

 

 

logo-espa

mobile έκδοση