Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1588/11.02.2014 έγγραφο του ΙΚΥ, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., χορηγούνται συνολικά (11) υποτροφίες και (5) βραβεία επίδοσης τις οποίες δικαιούνται:

 1. Φοιτητές που έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής του έτους 2012 με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 19.200 (με άριστα τα 24.000), 17.600 (με άριστα τα 22.000), 16.100 (με άριστα τα 20.000), και έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τμήμα που εισήχθησαν.
  Αριθμός φοιτητών (2)
 2. Φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Α΄ έτος σπουδών τους (Α΄+Β΄ εξάμηνα)
  Αριθμός φοιτητών (3)
 3. Φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Β΄ έτος σπουδών τους (Γ΄+Δ΄ εξάμηνα)
  Αριθμός φοιτητών (3)
 4. Φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Γ΄ έτος σπουδών τους (Ε΄+ΣΤ΄ εξάμηνα), καθώς επίσης και οι σπουδαστές που εισήχθησαν στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 και ολοκλήρωσαν το Γ΄ έτος σπουδών στο χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 (Ε΄+ΣΤ΄ εξάμηνα).
  Αριθμός φοιτητών (3)


Υποτροφίες δικαιούνται:

Όσοι έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (άρθρο 23 του Ν. 2413/17-6-1996) και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να μην είναι κατώτερος του (6,51).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στον υποψήφιο που έχει την υψηλότερη βαθμολογία επίδοσης στο Τμήμα χορηγείται υποτροφία και βραβείο επίδοσης ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει βαθμό μεγαλύτερο από 8,50.

Υποτροφία Επίδοσης δεν χορηγείται στα δύο εξάμηνα του τελευταίου έτους σπουδών του Τμήματός τους, διότι η υποτροφία χορηγείται και από την εισαγωγή τους σ’ αυτό, με βάση την επίδοσή τους στις Γενικές εξετάσεις.

Υποτροφία ή βραβείο δε χορηγείται στους φοιτητές που το ετήσιο προσωπικό εισόδημα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται (12.000 € και 53.000 € αντίστοιχα). Το όριο των 53.000 € προσαυξάνεται κατά 1500 € για το δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά 3.000 € από τα τέσσερα και πάνω. Σ΄ αυτή την περίπτωση χορηγείται μόνο τιμητικός τίτλος .

Ο αριστούχος απόφοιτος (βαθμός πτυχίου (8,51 και άνω) λαμβάνει μόνο βραβείο και όχι υποτροφία επίδοσης ,με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης , που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου.

Όσοι φοιτητές πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να περάσουν από την Γραμματεία, από 12 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου 2014 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών:

 • Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και έντυπο του ΙΚΥ, τα οποία χορηγούνται από την Γραμματεία του Τμήματος.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας (οικογενειακό και εάν έχει και ατομικό) για το οικονομικό έτος 2012.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

logo-espa

mobile έκδοση