Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1588/11-02-2014 έγγραφο του ΙΚΥ, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, χορηγούνται συνολικά δεκατέσσερις (14) υποτροφίες και πέντε (5) βραβεία επίδοσης που δικαιούνται:

 1. Σπουδαστές που έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές εξε- τάσεις εισαγωγής του έτους 2012 με μόρια εισαγωγής 19.200 (με άριστα τα 24.000), 17.600(με άριστα τα 22.000), 16.100 (με άριστα τα 20.000), και έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τμήμα που εισήχθησαν.
  Αριθμός σπουδαστών (3 επίδοσης +1 βραβείο)
 2. Σπουδαστές που το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Α΄ έτος σπουδών τους (Α΄+Β΄ εξάμηνα) .
  Αριθμός σπουδαστών (3 επίδοσης +1 βραβείο)
 3. Σπουδαστές που το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Β΄ έτος σπουδών τους (Γ΄+Δ΄ εξάμηνα).
  Αριθμός σπουδαστών (4 επίδοσης +1 βραβείο)
 4. Σπουδαστές που το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Γ΄ έτος σπουδών τους (Ε΄+ΣΤ΄εξάμηνα), καθώς επίσης και οι σπουδαστές που εισήχθησαν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 και ο- λοκλήρωσαν το Γ΄ έτος σπουδών(Ε΄+ΣΤ΄ εξάμηνα), στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
  Αριθμός σπουδαστών (4 επίδοσης +1 βραβείο)

κ α ι ε φ' ό σ ο ν
έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,51 σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώ- της ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.

Υποτροφία Επίδοσης δε χορηγείται στα δύο εξάμηνα του τελευ- ταίου έτους σπουδών του Τμήματός τους, διότι η υποτροφία χορηγεί- ται και από την εισαγωγή τους σ' αυτό, με βάση την επίδοσή τους στις Γενικές εξετάσεις.

Υποτροφία ή βραβείο δεν χορηγείται στους φοιτητές που το ετή- σιο προσωπικό εισόδημα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται (12.000 € και 53.000 € αντίστοιχα). Το όριο των 53.000 € προσαυξάνεται κατά 1.500 € για το δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά 3.000 € από τα τέταρτο και άνω. Σ΄ αυτή την περί- πτωση χορηγείται μόνο τιμητικός τίτλος.

Ο αριστούχος απόφοιτος (βαθμός πτυχίου 8,51 και άνω) λαμβάνει μόνο βραβείο και όχι υποτροφία επίδοσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Όσοι σπουδαστές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να περάσουν από τη Γραμματεία από 5-3-2014 έως 17-3-2014, για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών:

 • Αίτηση-υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο ΙΚΥ, χορηγείται από τη Γραμ- ματεία)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας οι- κογενειακό και αν υπάρχει και ατομικό (οικονομ. έτος 2012).
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Από τη Γραμματεία

 

logo-espa

mobile έκδοση