Το πρόγραμμα υποτροφιών συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR 02 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που χρηματοδοτείται από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το ΙΚΥ θα προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Χορήγηση Υποτροφιών για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας ή τμήματος της Διδακτορικής Διατριβής στις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ακαδ. έτους 2014-2015». Η δαπάνη του εν λόγω προγράμματος θα ανέλθει σε ποσό ύψους 600.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΧΜ-ΕΟΧ κατά 85% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 15%.

Το ΙΚΥ ως ενδιάμεσος φορέας θα διαχειριστεί πρόγραμμα (Small Grant Schemes- SGS ΙΙ), το οποίο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, μέσω της επιχορήγησης μέρους των σπουδών ή ολόκληρης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας σε AEI/ Οργανισμούς των Δοτριών Χωρών.

Ειδικότερα, οι υποτροφίες αφορούν σε Έλληνες πολίτες ή πολίτες έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο/ ΤΕΙ) της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αποδεδειγμένα (με βεβαιώσεις, δημοσιεύσεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία) ερευνητική εργασία σε ΑΕΙ ή αναγνωρισμένα επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα των δοτριών χωρών και σε γνωστικά πεδία συναφή με τον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτινων πόρων. Συγκεκριμένα τα επιλέξιμα γνωστικά πεδία είναι: «Τεχνολογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων», «Τεχνολογία Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Χωροταξία - Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών», «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Οικολογία / Βιολογία – Υδροβιολογία» «Επιστήμη της Προστασίας και διαχείρισης Υδάτινων Πόρων» «Υδατοκαλλιέργειες», «Θαλάσσιο Περιβάλλον», «Θαλάσσια Τεχνολογία» «Εξόρυξη Υδρογονανθράκων» «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον – Παραγωγή Ενέργειας από Υδατοπτώσεις» «Επιστήμες Περιβάλλοντος».

Οι δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για διάστημα 18 μηνών. Η επιλογή τους θα γίνει με διαδικασία αξιολόγησης βάσει ειδικών κριτηρίων (βαθμός πτυχίου, συνάφεια βασικού πτυχίου με τα υπό προκήρυξη γνωστικά πεδία, γνώση ξένης γλώσσας προγράμματος σπουδών- έρευνας, αιτιολογική έκθεση). Κάθε υπότροφος θα λάβει επιχορήγηση ύψους έως 30.000€ που θα καλύπτει μηνιαία τροφεία, δαπάνες διδάκτρων (εφόσον απαιτούνται) και έξοδα μετάβασης- επιστροφής. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται το προσεχές διάστημα.
Οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, τα αναλυτικά κριτήρια μοριοδότησης, οι όροι λήψης της υποτροφίας, το ακριβές ύψος των επιλέξιμων δαπανών και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης θα ανακοινωθεί μέσω της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

logo-espa

mobile έκδοση