Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στην 8η συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2014, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Φ.1/192329/Β3/16.12.13 (Β' 3185) Υπουργική Απόφαση, αποφάσισε σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης στο Τμήμα πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3185/2013), τα εξής:

 • Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα
 • Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.
 • Τα μαθήματα στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
 1. 105Μ11 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. 104Ο11 Εισαγωγή στη Λογιστική
 3. 202Π11 Στατιστική Ι

Το περίγραμμα των μαθημάτων και η ενδεικτική βιβλιογραφία έχουν ως εξής:

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περίγραμμα: Εισαγωγή στις Βασικές έννοιες της διοίκησης. Μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Ο προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων. Μορφές οργανωσιακής λειτουργίας. Στελέχωση των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού. Η λειτουργία του ελέγχου και του συντονισμού. Ηγεσία παρακίνηση και διεύθυνση. Ο ρόλος των στελεχών στους οργανισμούς.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάσχος Γεώργιος - Γιοβάνης Νικόλαος), Εχέδωρος Εκδοτική Ε.Π.Ε., Εύδοξος: 22872242, ISBN: 978-960-99971-8-8
 2. Μαντζάρης Γιάννης, Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Αθήνα 2005, εκδόσεις Β. Γκιούρδας. Εύδοξος: 12951841, ISBN: 978-960-92475-4-2
 3. Μάνατζμεντ 2004 (Τερζίδης Κ.), Σύγχρονη Εκδοτική Ε.Π.Ε.
 4. Μάνατζμεντ 2002 (Ζαβλανός Μ.), Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Εύδοξος: 22892, ISBN: 960-351-432-2

Εισαγωγή στη Λογιστική

Περίγραμμα: Εισαγωγή στο χρηματο-οικονομικό λογισμό, έννοια και ιστορία της Λογιστικής. Λογιστικές Έννοιες: Εγγραφές, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και Κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ισολογισμός και Λογαριασμοί. Λογιστικό Σχέδιο. Βιβλία και Στοιχεία: Αποδεικτικά Στοιχεία των Συναλλαγών, Λογιστικά Βιβλία. Το διπλογραφικό σύστημα. Λειτουργία των Λογαριασμών, προσωρινό και τελικό Ισοζύγιο. Ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο τελικός Ισολογισμός. Λογαριασμοί Τάξεως.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική (Καραγιώργος Θεοφάνης),  Μ.Δ.Αλεξοπούλου-Α.Θ.Καραγιώργος & Σία Ο.Ε, Θεσ/νίκη 2011, Εύδοξος: 12681269, ISBN: 978-960-98329-7-7
 2. Λογιστική Ι (Καρτάλης Νικόλαος), Νομική Τράπεζα - Βάση Δεδομένων - Εκτυπώσεις ΑΕ, Αθήνα 2011, Εύδοξος:12599357

Στατιστική Ι

Περίγραμμα: Εισαγωγικές έννοιες, Κατανομές συχνότητας, Περιγραφικά μέτρα, Δειγματοληψία, Συναρτήσεις-Κατανομές Πιθανότητας, Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας, Στατιστικές εκτιμήσεις.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Εφαρμοσμένη Στατιστική (Ταμπάκης Νικόλαος, Χαψά Ξανθίππη), Εύδοξος: 22768741, ISBN: 978-960-8065-97-0
 2. Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες (Ζαφειρόπουλος Κώστας) Εύδοξος: 32997693, ISBN: 978-960-218-879-8
 3. Στατιστική Επιχειρήσεων : Περιγραφική και Επαγωγική (Πλουμίδης Κ.), Εκδόσεις Μαυρογένη, Θεσσαλονίκη, 2007.
 4. Στατιστική για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία (Κιόχος Π., Κιόχος Α.), Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, Αθήνα, 2010.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ορίζεται για κάθε ακαδημ. έτος, από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανακοίνωση pdf-icon

 

 

logo-espa

mobile έκδοση