Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα voucher με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» από το Υπουργείο Υγείας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων / Τ.Ε.Ι., Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  1. Βαθμός πτυχίου
  2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ. έτος 2013)
  3. Έτος κτήσης πτυχίου
  4. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι ειδικότητες ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 240 ωρών και πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες. Το εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 7.800 € μεικτά.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

  • Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Eπισημαίνεται ότι η Αίτηση Συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) αυτό σημαίνει ότι εάν υποβληθούν ψευδή στοιχεία, σε ότι αφορά τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, πέραν της αυτόματης απόρριψης της αίτησης, θα υπάρχουν και οι προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις.
  • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της προκήρυξης.

Όταν δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα ο ωφελούμενος θα επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης της αρεσκείας του από το «Μητρώο Παρόχων» που θα δημιουργηθεί στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων στο http://www.voucher.gov.gr αρχίζει την Τρίτη, 22/07/2014, στις 12:00, και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 28/07/2014 και ώρα 24:00.

 

logo-espa

mobile έκδοση