Ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2007-2013, με έναρξη πρακτικής άσκησης την 1-12-2014, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

 1. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α (εις διπλούν), μία για το Γραφείο Πρακτικής & μία για τον Φορέα Υποδοχής.
 2. Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης (κατεβάστε τα έντυπα εδώ). Δεν γίνονται δεκτά τα έντυπα αιτήσεων από τα site των Τμημάτων.
 3. Αναλυτική Βαθμολογία

Διεύθυνση αποστολής:
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ. 62 124, ΣΕΡΡΕΣ

Υπόψη:

κα Αθανασάκη τηλ.2321049228 (για τα Τμήματα: 1.Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2.Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

ή κα Φωτιάδου τηλ.2321049372 (για τα Τμήματα: 1.Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2. Ε.Α.Δ.Σ.Α )

ή κα Ιωαννίδου τηλ.2321049373 (για τα Τμήματα: 1.Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, 2. Π.Μ & Μ.Τ.Γ)

Προσοχή: Τα Τμήματα 1. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) και 2. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) θα καταθέτουν τις αιτήσεις στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γραμματεία) του Τμήματός τους.

Κιλκίς: κος Χατζηπαναγιώτης Κώστας, Τηλ.:2341029876
Κατερίνη: κα Δελληγιαννίδου Σοφία, Τηλ.: 2351020940

Το Πρόγραμμα θα επιδοτήσει για το τρέχον εξάμηνο 153 θέσεις Π.Α . Η επιδότηση είναι κοινή για όλα τα Τμήματα και ορίζεται στο ποσό των 2040,00€ για όλο το 6μήνο Πρακτικής Άσκησης (340,00€/μήνα)

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - 20 θέσεις
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ - 16 θέσεις
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ - 40 θέσεις
  • Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ - 25 θέσεις,
  • Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ - 15 θέσεις,
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - 20 θέσεις
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ - 20 θέσεις
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων - 10 θέσεις
 • Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) - 7 θέσεις
 • Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη ) - 20 θέσεις

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα από τις 15-10-2014 έως και τις 31-10-2014 και με έναρξη Πρακτικής Άσκησης στις 01-12-2014. Αιτήσεις  μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Τμήμα, θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης, ανάλογα με το Τμήμα είναι:

 • Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Αναλυτική Βαθμολογία

Ειδικότερα για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ εάν δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά κατεύθυνση εντός της προθεσμίας, οι εναπομείνουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από την άλλη κατεύθυνση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενεργεία αυτή).

Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

 

logo-espa

mobile έκδοση