Από τον Απρίλιο του 2010 το Γραφείο Διασύνδεσης επαναλειτουργεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο θεσμός αυτός, εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του, τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Πιο συγκεκριμένα μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης επιτυγχάνεται:

 • η δημιουργία ενός σταθερού και δυναμικού διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας (πληροφόρησης, συστηματικής ενημέρωσης και ανατροφοδότησης) μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων (οικονομικών και παραγωγικών φορέων),
 • η διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής και της παραγωγικής κοινότητας,
 • η προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας,
 • η μεθοδική και συστηματική πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για την αγορά εργασίας και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας,
 • η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κατατακτήριες εξετάσεις, πρακτική άσκηση, προγράμματα κατάρτισης,

προς όφελος κυρίως των φοιτητών και αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των επιχειρήσεων και φορέων της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος.

Αναλυτικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης:

 • Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των Σχολών - Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων του Νομού αλλά και της ευρύτερης περιοχής (περιοχών προέλευσης σπουδαστών).
 • Προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους φοιτητές και αποφοίτους κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, παροχή συμβουλευτικής στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικών επιστολών, συμπλήρωση αιτήσεων, στην προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κλπ.
 • Πληροφορεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές και αποφοίτους για την αγορά εργασίας.
 • Ενημερώνει τους φοιτητές και αποφοίτους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Πληροφορεί για τις παρεχόμενες υποτροφίες του ΙΚΥ και άλλα κληροδοτήματα, για κατατακτήριες εξετάσεις.
 • Παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ενημερώνει μέσω εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ή συμμετέχει για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του καθώς και για τα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτών.

 

logo-espa

mobile έκδοση

Τι είναι το ΕΣΠΑ;

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.
Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ: «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».

σχετικά