Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» (MBA in Hospitality and Tourism), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 876/20-03-2012 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα ενώ στο τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, με τη δυνατότητα αυτή να εκπονηθεί σε συνεργασία με μια τουριστική επιχείρηση ή οργανισμό. Η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η αγγλική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται διαδοχικά σε δύο φάσεις από Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Ε.Π. του αριθμό αξιολογικών μορίων που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν:

 1. επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοικητικής, οικονομικής, τεχνολογικής ή άλλης κατεύθυνσης.
 2. κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 3. διπλωματική εργασία σε θέματα τουρισμού ή διοίκησης επιχειρήσεων.
 4. επαγγελματική εμπειρία σχετική με θέματα τουρισμού ή διοίκησης επιχειρήσεων.
 5. επιστημονικό και ερευνητικό έργο, όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με θέματα τουρισμού ή διοίκησης επιχειρήσεων.
 6. κατοχή πτυχίων στην αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, καθώς και η κατοχή πτυχίου σε άλλη ξένη γλώσσα.
 7. συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.
 8. συστατικές επιστολές.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην αξιολόγηση των υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων ώστε να επιλέγονται και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην κατάταξη υποψήφιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «MBA in Hospitality and Tourism», Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες) τα παρακάτω:

 1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (διαθέσιμη από τη γραμματεία και από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://business.teicm.gr/mba/).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε.
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. επίδοσης.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους.
 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον που να αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους : α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, β) πιστοποιητικό First Certificate in English (FCE) του Cambridge University ή Michigan Certificate of Competency in English (MCCE), γ) IELTS (βαθμός μεγαλύτερος από 4.5) ή TOEIC (βαθμός μεγαλύτερος από 505) ή TOEFL (IBT μεγαλύτερο από 74 ή PBT μεγαλύτερο από 450) που έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, δ) πτυχίο από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας, όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης, βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο (Β2).
 7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων σε θέματα τουρισμού ή διοίκησης επιχειρήσεων.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα τουρισμού ή διοίκησης επιχειρήσεων (εάν υπάρχουν), που τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα.
 9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα τουρισμού ή διοίκησης επιχειρήσεων (εάν υπάρχει).
 11. Κάθε άλλο στοιχείο που οι υποψήφιοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που σημειώνονται παραπάνω) θα προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές.

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 4.000,00 ευρώ συνολικά. Τα δίδακτρα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 23210-49391, 23210-49135, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Προκήρυξη pdf-icon
Proclamation pdf-icon
Αίτηση / Application form word-icon

 

logo-espa

mobile έκδοση

μεταπτυχιακά

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει ποικιλία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Αντικείμενο τους είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Η φιλοσοφία των Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

σχετικά