Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» (ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β: 1810/01-09-2009, 2725/18-11-2011, 3570/31-12-2012 και 876/8-4-2014), προκηρύσσει με την υπ΄ αριθ. 22/29-04-2014  απόφαση της ΓΣΕΣ είκοσι πέντε (25) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση».  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως.

Δεκτοί γίνονται, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι  ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οικονομικής κατεύθυνσης στη Χρηματοοικονομική, στη Λογιστική, στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Τραπεζική και σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα.

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4 του Κανονισμού του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 30-05-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής  & Χρηματοοικονομικής αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24 Σέρρες).

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής (το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teiser.gr/Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του (το ίδιο ισχύει και για δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο).
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του.  
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ  ΤΕΙ ή Διδάσκοντες με το ΠΔ 407/1980 ή Επιστημονικούς Συνεργάτες ΤΕΙ (διδάκτορες).
 6. Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας ως εξής:

  6.1 Αγγλικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge (Lower). γ) International English Language Testing System (IELTS) του Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council – IDP Education Australia IELTS.  δ) Business English Certificate-Vantage (BEC Vantage) του Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES). ε) Michigan Certificate of Competency in English (MCCE) του Πανεπιστημίου Michigan. στ) London Tests of English Level 3-Upper Intermediate Communication του EDEXCEL. ζ) Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. η) Πιστοποιητικό TOEFL. θ) Πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ή

  6.2 Γερμανικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τη γερμανική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) Zertifikat Deutsch Fur Den Beruf (ZDfB)  του Ινστιτούτου Goethe. γ) Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης. δ) Prufung Wirtschafts Deutsch (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. ε) Πτυχίο από γερμανόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο γερμανικής φιλολογίας ή

  6.3 Γαλλικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) DELF επιπέδου Β2. γ) Certificat Pratique De Langue Francaise (Sorbonne 1). δ) Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου της Γενεύης. ε)  DELF 1ER Degre (UNITES A1, A2, A3, A4)  στ) Πτυχίο από γαλλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο γαλλικής φιλολογίας.  
 7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές) ή επαγγελματικά περιοδικά, σχετικά με το επιστημονικό πεδίο του ΠΜΣ (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Αποδεικτικό συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα υπ΄ αριθ.  1 έως 6 υποχρεωτικά δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teiser.gr/ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το ΠΜΣ-ΧΛ&Δ παρέχεται με δίδακτρα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του (λόγω έλλειψης δημόσιας χρηματοδότησης), το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 700 ευρώ / εξάμηνο και συνολικά σε 2.100 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, από Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00–14:00, στο τηλέφωνο 23210 49136 και στην ιστοσελίδα www.teiser.gr/Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

logo-espa

mobile έκδοση

μεταπτυχιακά

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει ποικιλία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Αντικείμενο τους είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Η φιλοσοφία των Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

σχετικά