Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1182/08-05-2014 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.

Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα ενώ στο τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται διαδοχικά σε δύο φάσεις από Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν:

 1. επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και σε άλλες εκκλησιαστικές και θεολογικές σχολές, σχολές διοίκησης, συντήρησης και πολιτισμού, θεωρητικές σχολές (Νομικής, Ιστορίας) και Καλών Τεχνών.
 2. κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 3. διπλωματική εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 4. επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 5. επιστημονικό και ερευνητικό έργο, όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 6. κατοχή πτυχίων στην αγγλική γλώσσα ή σε άλλη ξένη γλώσσα.
 7. συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.
 8. συστατικές επιστολές.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην αξιολόγηση των υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων ώστε να επιλέγονται και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην κατάταξη υποψήφιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες) τα παρακάτω:

 1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (διαθέσιμη από τη γραμματεία και από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://churchmba.teicm.gr/).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε.
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. επίδοσης.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους.
 6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν), που τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα.
 9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ (εάν υπάρχει).
 11. Κάθε άλλο στοιχείο που οι υποψήφιοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που σημειώνονται παραπάνω) θα προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές.

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 4.000 ευρώ συνολικά. Τα δίδακτρα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://churchmba.teicm.gr/ και στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. 23210 49135, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος pdf-icon
Έντυπο Αίτησης word-icon

 

logo-espa

mobile έκδοση

μεταπτυχιακά

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει ποικιλία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Αντικείμενο τους είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Η φιλοσοφία των Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

σχετικά