Η μελέτη Παρακολούθησης των Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών, υλοποιήθηκε στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών με MIS 299917, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 2 «Έρευνα και κατάρτιση Μελετών», Δράση 1 «Υλοποίηση Μελέτης Παρακολούθησης Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών».

Η Μελέτη Παρακολούθησης των Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών εντάσσεται στα πλαίσια παρακολούθησης από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης (Γ∆) του Τ.Ε.Ι. Σερρών, των αποφοίτων του Ιδρύµατος µετά την αποφοίτησή τους. Κύριος σκοπός της είναι η υποστήριξη των αποφοίτων στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στη δια βίου επαγγελµατική τους πορεία, στα πλαίσια αλλαγής θέσης εργασίας ή ακόµη και επαγγέλματος.


Μελέτη Παρακολούθησης Αποφοίτων

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF

 

logo-espa

mobile έκδοση